Medicinskt samtycke
Giltig från 21 December 2018Healo är utformad för att hjälpa dig att uppnå smärtlindring genom egenvård av muskuloskeletala sjukdomar.

Healo ersätter inte professionell medicinsk rådgivning.
1   Healo

Healo är en CE-märkt applikation (“App“ och “Appen“) för smärtlindring genom egenvård som tillgängliggörs av Empowered Applications AB, organisationsnummer 559093–0722.

Allt innehåll i appen, inklusive text, bilder, ljud eller andra format, är skapad för informationsändamål endast. Vänligen notera att informationen som presenteras i Appen inte ger dig råd om medicinska problem.

Genom att fortsätta och använda Appen, bekräftar du och godkänner denna juridiska ansvarsfriskrivning, som ändras från tid till annan.


2   Medicinsk information

Appen tillhandahåller utvald information om träningsprogram för egenvård och individualiserat behandlingsstöd. Övningsprogrammen och behandlingsstödet genereras automatiskt baserat på din Självskattning. Övningar och behandlingsstöd är inte skräddarsydda för dig av medicinsk professionell och kan vara olämpliga för dina specifika omständigheter. Endast vårdpersonal kan avgöra om ett egenvårdsprogram i Appen är lämpligt för dig.

Om du har eller tror att du har hälsoproblem eller skador som kan förvärras av övningarna i Healo bör du kontakta vårdpersonal innan du agerar på rekommendationerna i Appen. Bortse aldrig från professionell medicinsk rådgivning eller dröj med av att söka hjälp på grund av information från Appen. Du är ansvarig för att du gör övningarna på ett säkert sätt och i enlighet med instruktionerna från Appen.


3   Ansvarsfriskrivning

All information och allt material som är relaterat till Appen tillhandahålls “as is“ och kan ändras utan föregående meddelande. I den utsträckning som tillåts enligt gällande lag ger Empowered Applications ingen garanti om fullständigheten, noggrannheten, aktualiteten, tillräckligheten, lämpligheten, funktionaliteten, tillgängligheten eller driften av Appen och den information och de material som den innehåller. Genom att använda Appen godtar du risken att informationen och materialen i Appen kan vara ofullständiga, felaktiga, föråldrade eller kanske inte uppfyller dina behov och krav. Empowered Applications frånskriver sig alla garantier, uttryckta eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, garantierna eller säljbarheten, lämpligheten för syftet och överträdelse med avseende på information, grafik och material som är relaterade till Appen.


4   Ansvarsbegränsning

Alla användare samtycker om att tillgång till och användning av Appen sker på egen risk och att varken Empowered Applications eller någon part som är inblandad i att skapa eller leverera Appen, i den omfattning som tillåts enligt gällande lag, ska hållas ansvarig för skador av något slag, inklusive, utan begränsning, direkta eller indirekta, oavsiktliga eller följdskador som uppstår på grund av tillgång till eller användning av informationen i Appen, eller eventuella fel eller utelämnanden, felstavningar, föråldrad information, tekniska eller prismässiga felaktigheter, defekter, fördröjning i dataöverföring, datavirus eller andra fel som visas i Appen.

Uppgiftsskyddsombud

För mer information eller vid frågor om denna Medicinska ansvarsfriskrivning vänligen kontakta HEALOs Uppgiftsskyddsombud:

core@healo.app

Empowered Applications AB
559093–0722

Stora gråbrödersgatan 13
222 22 Lund


Healo är ett registrerat varumärke av
Empowered Applications ©2017–19